Algemene voorwaarden

1.1 MoslimUitvaartFonds streeft ernaar om de solidariteit, collectiviteit en de genegenheid tussen haar deelnemers te waarborgen door te zorgen voor de uitvaart in Nederland of voor de repatriëring van haar overleden deelnemer(s) of diens rechthebbenden van de plaats van overlijden naar de door hen aangegeven bestemming waar de overledene(n) begraven zal worden. Hierbij zorgt het MoslimUitvaartFonds ook voor een financiële tussenkomst om de kosten te dekken zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

2.1 De aanvrager en/of zijn gezinsleden dienen moslim te zijn of afkomstig te zijn uit een (overwegend) islamitisch land.
2.2 De aanvrager en/of zijn gezinsleden dienen in het bezit te zijn van een permanente verblijfsstatus in Nederland. Indien er geen EU identiteitskaart of paspoort als bewijs hiertoe overlegd kan worden dient er een kopie van een geldig verblijfsdocument en een uittreksel van de samenstelling van het gezin toegevoegd te worden bij de aanvraag.
2.3 De deelnemersbijdrage(n) moet(en) volledig en tijdig op de rekening van de stichting MoslimUitvaartFonds zijn bijgeschreven.
2.4 De aanvrager moet het aanmeldformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld en ondertekend. Het aanvraagformulier dient vervolgens samen met de overige documenten (zie 2.2) per post verstuurd te worden naar het MoslimUitvaartFonds. De aanvraag kan ook via de website ingediend worden. Het (online-)aanvraagproces dient volledig doorlopen en afgerond te zijn.
2.5 De aanvrager en/ of zijn gezin dienen niet te lijden aan een ongeneeslijke ziekte op het moment van aanvragen.
2.6 Bij een ziekte of aandoening van de aanvrager of een van de gezinsleden kan er een extra bijdrage worden gevraagd.
2.7 Indien de aanvrager de medische vragen willens en wetens onjuist heeft ingevuld, zullen de kosten van eventuele reeds geboden ondersteuning uit het MoslimUitvaartFonds doorberekend worden aan de nabestaande(n) en kan de inschrijving ongeldig worden verklaard zonder restitutie van de reeds betaalde deelnemersbijdrage(n). In het laatste geval komt tevens het recht op iedere vorm van ondersteuning en dekking, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, volledig te vervallen.

3.1 Men kan slechts als deelnemer worden beschouwd als er volledig is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in Artikel 2. Tevens dient de betaling van de van toepassing zijnde deelnemersbijdrage(n) tijdig en volledig te zijn voldaan. Bij de automatische incasso geldt tevens dat het tijdstip van aanvang pas ingaat nadat er 8 weken verstreken zijn vanaf het moment van de registratie van de betaling in de boekhouding.

4.1 Elke deelnemer heeft de verplichting om de gevraagde informatie met betrekking tot zijn persoon of zijn familie op een correcte wijze mede te delen aan het MoslimUitvaartFonds.
4.2 Elke wijziging, zoals het adres, telefoonnummer en de wijzigingen in de gezinssituatie moeten onverwijld doorgegeven worden aan het MoslimUitvaartFonds. Indien dit niet gebeurt dan kan het MoslimUitvaartFonds op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

5.1 De nieuwe deelnemer, jonger of ouder dan 60 jaar, neemt de verplichting op zich om de jaarlijkse bijdrage binnen de van toepassing zijnde vervaldata te betalen. De hoogte van de bijdrage wordt vastgelegd door het MoslimUitvaartFonds. Kinderen van deelnemers dienen vanaf hun 18-jarige leeftijd zelf deelnemer te worden en zullen derhalve vanaf de leeftijd van 18 jaar niet meer onder de dekking van de ouders vallen. De voorwaarden voor deelname zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden zullen, zoals voor iedere nieuwe deelnemer geldt, opnieuw door het MoslimUitvaartFonds worden getoetst.

5.1.1 Leeftijd jonger dan 59 jaar (gezinspakket)

 • Eenmalige toetredingsbetaling € 50,-
 • Jaarlijkse bijdrage € 175,-
 • Gezin (wonend in Nederland) = vader / moeder / (alle wettelijke) kinderen tot 18 jaar

5.1.2 Leeftijd 18 t/m 59 jaar (individu)

 • Eenmalige toetredingsbetaling € 50,-
 • Jaarlijkse bijdrage € 100,-
 • Dekking : Persoonlijke dekking

5.1.3 Leeftijd tussen 60 en 69 jaar (individu)

 • Eenmalige toetredingsbetaling € 300,-
 • Jaarlijkse bijdrage € 100,-
 • Dekking : Persoonlijke dekking

5.1.4 Leeftijd tussen 70 en 75 jaar (individu)

 • Eenmalige toetredingsbetaling € 550,-
 • Jaarlijkse bijdrage € 125,-
 • Dekking : Persoonlijke dekking

5.1.5 Leeftijd tussen 76 en 80 jaar (individu)

 • Eenmalige toetredingsbetaling € 1.050,-
 • Jaarlijkse bijdrage € 150,-
 • Dekking : Persoonlijke dekking

5.1.6 Leeftijd tussen 81 en 90 jaar (individu)

 • Eenmalige toetredingsbetaling € 1.550,-
 • Jaarlijkse bijdrage € 250,-
 • Dekking : Persoonlijke dekking

5.1.7 Leeftijd tussen 91 en ouder (individu)

 • Neem contact met ons op voor advies

5.2 De betaling van de jaarlijkse bijdrage gebeurt bij uitsluitend door middel van automatische incasso. Ook kunt u online betalen.

6.1 Onder gerechtigden wordt verstaan: de hoofddeelnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) en hun wettelijke kinderen jonger dan 18 jaar die financieel volledig ten zijne/hare laste worden beschouwd (attest/uittreksel samenstelling van gezin), wonende op hetzelfde Nederlandse woonadres .

7.1 Zodra een overlijden van een deelnemer ouder dan 18 jaar bij het MoslimUitvaartFonds wordt aangegeven, zal het MoslimUitvaartFonds een door haar aangestelde uitvaartonderneming inschakelen die de uitvaart of repatriëring, volgens de richtlijnen van de nabestaande regelt, verzorgt en uitvoert met een budget van maximaal € 7.500,- (uitgekeerd in diensten*). Er zal geen geld worden uitgekeerd aan de nabestaanden.

*Diensten: 

7.1.1 Indien het overlijden binnen 6 maanden na volledige inschrijving plaatsvindt, zal er GEEN uitkering plaatsvinden.

7.2 Indien er een kind (tot 12 jaar) van een deelnemer overlijdt, gelden dezelfde bepalingen als in punt 7.1, echter het maximale bedrag bedraagt dan € 3.500, – (uitgekeerd in diensten). Er zal geen geld worden uitgekeerd aan de nabestaanden.

7.2.1 Indien het overlijden binnen 6 maanden na volledige inschrijving plaatsvindt, zal er GEEN uitkering plaatsvinden.

7.3 Voor levenloos geboren kinderen en bij overlijden van een kind binnen de dertig dagen na geboorte, gelden dezelfde bepalingen als in punt 7.1, echter het maximale bedrag bedraagt dan € 1.100, – (uitgekeerd in diensten). Er zal geen geld worden uitgekeerd aan de nabestaanden.

7.4 De geldelijke hoogte van de ondersteuning zal ten alle tijde door het bestuur van MoslimUitvaartFonds worden vastgesteld en getoetst worden naar gelang de individuele behoefte. Bovengenoemde bedragen zijn dan ook maximumbedragen.

7.5 MoslimUitvaartFonds moet onmiddellijk na het overlijden door de nabestaanden op de hoogte gesteld worden.

7.6 Tevens kan het MoslimUitvaartFonds de totale nazorg regelen. Zoals het afhandelen van financiële zaken, gemeentelijke zaken, belastingzaken, verzekeringszaken, inkomensverlies en alle overige zaken verband houdende met het overlijden. Kosten voor derden, zoals notarissen, taxateurs etc. zijn voor rekening van de nabestaanden.

7.7 Voor vertragingen veroorzaakt door bijvoorbeeld overheden, feestdagen of luchtvaartmaatschappijen kan het MoslimUitvaartFonds niet aansprakelijk gesteld worden.

7.8 Diensten bij begraven in land van herkomst
Uitkering in diensten (onbezorgde uitvaart waarbij alles van A tot Z geregeld)
Rituele bewassing, kafan, uitvaartkist & djanazah-gebed in lokale (gewenste) moskee
Repatriëring uitsluitend verzorgd door aangesloten ervaren en professionele uitvaartbedrijven. (Diensten door derden worden NIET vergoed)
Repatriëring naar elk gewenst land (tot aan luchthaven)
Vertrek binnen 48 uren na overlijden*
Vliegticket (retour) voor 1 persoon (maximaal 2 weken)
* (= indien de omstandigheden het toelaten)

7.9 Diensten bij begraven in Nederland
Uitkering in diensten (onbezorgde uitvaart waarbij alles van A tot Z geregeld)
Rituele bewassing, kafan, uitvaartkist & djanazah-gebed in lokale (gewenste) moskee
Uitvaart uitsluitend verzorgd door aangesloten ervaren en professionele uitvaartbedrijven. (Diensten aan en van derden worden NIET vergoed)
Begraven op elk gewenste islamitische begraafplaats in Nederland*
Overlijden van een (ongeboren) kind onder 24 wkn (foetus). Indien vóór deze periode (24 wkn) sprake is van een miskraam of levenloos geboren foetus, zal het MoslimUitvaartFonds tegemoetkomen in de kosten voor een waardige uitvaart met een foetusgrafje*.
Overlijden van een (ongeboren) kind vanaf 24 wkn, worden de kosten vergoed van een particulier kindergrafje*.
* (= particuliere graf/ begraafrecht/grafrust 30 jaren)
* (Onderhoudskosten van de begraafplaats maximaal 10 jaren inbegrepen)
Begraven binnen 36 uren na overlijden*
* (= indien de omstandigheden het toelaten)

8.1 Een deelnemer kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen door het sturen van een schriftelijke opzegging. De deelnemer dient eventueel achterstallige bedragen volledig te voldoen aan het MoslimUitvaartFonds .

8.2 Het MoslimUitvaartFonds behoudt zich het recht voor om verzoeken om deelnemer te worden, te aanvaarden of te weigeren.

8.3 Het MoslimUitvaartFonds zal eenzijdig de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer of één van zijn gezinsleden leed aan een ongeneeslijke ziekte op het moment van de aanvraag. Het MoslimUitvaartFonds zal op geen enkele wijze tussenkomen in het geval de betrokkene of één van zijn familie zou overlijden.

8.4 Vanaf de leeftijd van 60 jaar zijn er aangepaste voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het MoslimUitvaartFonds. Dit wordt individueel beoordeeld (zie punt 5.1.3 t/m 5.1.7)

8.5 Indien een gezinslid van of de deelnemer zichzelf na ingangsdatum van de deelname van het leven berooft, zal er GÉÉN enkele vorm van uitkering plaatsvinden. Wel kan er dan een beroep worden gedaan op het algemeen noodfonds van MoslimUitvaartFonds. Een speciale commissie zal per casus bekijken of er dan alsnog een gehele of gedeeltelijke dienstverlening vanuit het algemene noodfonds kan plaatsvinden.

8.6 Indien een deelnemer emigreert naar een land buiten het werkgebied van de stichting, eindigt de deelname per de datum van emigratie.

8.7 Indien nabestaanden zelf een uitvaartondernemer inschakelen die niet is aangesloten bij MoslimUitvaartFonds, vervalt het (financiële) recht op ondersteuning vanuit het MoslimUitvaartFonds.

Door uzelf als deelnemer aan te melden, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van het MoslimUitvaartFonds

× Stel hier uw vraag via Whatsapp 0632271791